tertiary_blue.png

Ny teknologi sikrer optimal udnyttelse af grøn energi i fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem skal i højere grad tilpasses vedvarende energi - det stiller nye krav om mere fleksibilitet og mulighed for at flytte vores forbrug i forhold til priserne på elmarkedet. I BioCat-projektet, der er støttet af ForskEL og har Insero som en af partnerne, demonstreres en ny power-to-gas-teknologi, der netop muliggør denne fleksibilitet i elnettet og derved sikrer optimal udnyttelse af sol- og vindenergi.

 

Som partner i BioCat-projektet er danske Neas Energy med til at sikre, at udbud og efterspørgsel i elnettet balanceres på bedste vis, så det matcher den fluktuation, der karakteriserer vedvarende energi. Teknologien, der udvikles i BioCat-projektet, gør det muligt at konvertere el fra vind- og sol til bionaturgas, som kan lagres på ubestemt tid i det eksisterende naturgasnet. Ved at lagre den grønne energi kan kraftvarmeværker anvende gas fra grønne kilder til at sikre en stabil forsyning af el og varme, selv når det ikke blæser eller solen ikke skinner.

 

For at konvertere el fra de grønne energikilder til grøn naturgas anvendes et elektrolyseanlæg som producerer brint. Den nyudviklede teknologi i BioCat-projektet omformer brinten ved hjælp af specielle bakterier og CO2 til bionaturgas, som kan opbevares og transporteres i takt med behovet.

 

Grøn energi til konkurrencedygtige priser

 

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at udvikle power-to-gas-teknologien og anvende den i energisystemet. Gas kan langtidslagres nemt og billigt og på den måde være et vigtigt langtidslager for el, hvor andre teknologier typisk kan fungere som lager i meget kortere tid. Bionaturgassen kan produceres ved hjælp af billig el, som for eksempel når der er meget vindkraft eller el fra solceller. Således produceres bionaturgas ud fra vedvarende energi, det vil sige, at billig og rigelig el kan anvendes, når det for eksempel blæser meget eller solen skinner fra en skyfri himmel. Bio-Cat-løsningen er således meget attraktiv i forhold til allerede eksisterende kommercielle løsninger til implementering af grøn energi i det eksisterende naturgasnet.

 

Teknologien gør det muligt at tilbyde grøn energi til forbrugerne i langt højere grad end tidligere og samtidig fremskynde anvendelsen af vedvarende energi i det eksisterende naturgasnet. Derved muliggør BioCat-projektet et energisystem, hvor fossile naturgasser erstattes med bio-naturgasser – en udvikling, som Neas Energy ser stort potentiale i:

 

Neas Energy er interesseret i at få kendskab til teknologier, som potentielt kan blive en del af fremtidens energisystem. Denne viden kan sikre, at vi er på forkant med udviklingen, hvilket hjælper os til at forberede vores kunder på de nyeste tendenser i energimarkederne samt tilpasse vores services i forhold til markedsudviklingen” fortæller R&D Project Manager Lotte Holmberg Rasmussen og fortsætter: ”En power-to-gas løsning som denne skal have en balanceansvarlig til at håndtere indmelding af planer og handel med strøm på elmarkederne. Hvis der i fremtiden implementeres flere af disse anlæg, er vi i Neas Energy forberedt på at håndtere balanceansvaret for power-to-gas anlæg.”

  

Neas Energy anser derved power-to-gas som én af de teknologier, der potentielt kan spille en vigtig rolle i at balancere det danske energisystem i fremtiden.

 

”I dag er man i høj grad afhængig af indenlandsk produktion og udlandsforbindelser til at balancere udbuddet og efterspørgslen af elektriciteten, men det er vigtigt at have noget indenlandsk regulerbart forbrug i situationer, hvor udlandsforbindelserne svigter, for på den måde at sikre, at der er strøm i stikkontakten”, fortæller Lotte Holmberg Rasmussen.

 

Sikker forsyning af vedvarende energi

 

Konstruktionen af Bio-Cat- projektets power-to-gas anlæg ved Spildevandscentret Avedøre er allerede påbegyndt. Her skal den banebrydende teknologi, der gør det muligt at opbevare el fra vind- og solenergi for derved at lagre det i forhold til efterspørgslen på elnettet, demonstreres. Anlægget til demonstration af power-to-gas er meget fleksibelt og dermed i stand til at levere alle ydelser til balancering i elsystemet.

 

”Power-to-gas-anlægget, som installeres i Avedøre, er meget fleksibelt, da elektrolyse-enheden har en meget lav responstid, stor lagerkapacitet samtidig med, at driften i princippet kun er begrænset af markedspriser. Denne fleksibilitet er interessant for Neas Energy, da det giver mulighed for at flytte forbrug i forhold til priserne i markedet og derved skabe værdi for vores kunder,”  fortæller Lasse Helleskov Ravn, der er Business Developer i Neas Energy.

 

På baggrund af Neas Energys store kendskab til de europæiske elmarkeder samt mange års erfaring med håndtering af både produktions- og forbrugsenheder på forskellige elmarkeder, skal Neas Energy bestemme den optimale ”trading-strategi” for power-to-gas-anlægget. Det betyder, at virksomheden skal bestemme den optimale drift af anlægget i forhold til relevante elmarkeder samt stå for handel af fysisk strøm og indmelding af forbrugsplaner.

Behov for ændrede rammebetingelser

 

Fleksible forbrugsenheder, som dette power-to-gas-anlæg, kan ved at deltage i forskellige balanceringsmarkeder være med til at sikre forsyningssikkerheden i elsektoren, hvilket er til gavn for den enkelte forbruger.

 

Når en større elproduktion fra fluktuerende kilder implementeres i energisystemet, er der således et øget behov for kapacitet, der kan balancere produktion og forbrug.

 

Power-to-gas-teknologien er fra et systemperspektiv vigtig i forhold til balancering og langtidslagring af vedvarende energi. Nye teknologier er ofte udfordret økonomisk og det samme gælder power-to-gas-teknologien der demonstreres i BioCat-projektet. Det er et politisk spørgsmål om man ønsker denne teknologi som en del af fremtidens energisystem, for som det ser ud nu, kræver det nogle ændrede rammebetingelser, for at det er økonomisk rentabelt at investere i sådan et anlæg. Den største barrierer er således den økonomiske og om der politisk er opbakning til at støtte power-to-gas-teknologien i dens implementering i energisystemet,” fortæller Lasse Helleskov Ravn.

 

Demonstrerer potentialet af elektrolyse-anlæg

 

Elektrolyseanlægget, som er den elforbrugende enhed i power-to-gas anlægget, vil blive fjernstyret af Neas Energy ved at installere kommunikationsudstyr mellem Neas' software-system og anlæggets SCADA-system. Samtidig installeres der frekvensmåleudstyr og frekvensreguleringsudstyr, så anlægget kan reguleres på baggrund af frekvensen i nettet.

 

Neas Energys hovedkvarter i Aalborg er døgnbemandet og herfra kan en ”operation controller” på alle tider af døgnet styre BioCat-anlægget. For eksempel ved at sende et on-signal til anlægget i de timer, hvor enheden er accepteret i et af frekvensmarkederne, hvorved udstyret sikrer, at elektrolyse-anlægget regulerer i forhold til frekvensen. I de timer, hvor elektrolyse-enheden ikke er accepteret i et frekvensmarked, sendes et off-signal, hvorved anlægget ikke længere regulerer i forhold til frekvensen i nettet.

 

Potentialet for at anvende elektrolyse-anlæg til frekvensregulering demonstreres som en del af projektet. Teknisk set er der ikke noget, der hindrer anlægget i at levere ydelsen, da elektrolyse-anlægget har en lav responstid. Hvis dette er tilfældet, er det markedspriser, der er afgørende for, hvilke balanceringsydelser anlægget skal levere efter demonstrationsperioden.

 

Ud over Insero og Neas Energy er de øvrige partnere i projektet Audi, Electrochaea, HMN Gashandel, Hydrogenics og BIOFOS.

Ronnie Ranch Hedegaard

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard