secundary_green.png

International konference adresserer udfordringer med energiforbedringer i bygningssektoren

Hvordan sikrer vi, at fremtidige energiforbedringer i bygningssektoren fører til de ønskede besparelser – og hvad er barriererne? Dette var nogle af de centrale spørgsmål på dagsordenen, da Insero d. 5.-6. april var vært for den store, internationale konference ”Minimizing the performance gap - considering user behaviour in building regulations”.

 

Insero var vært, da mere end 90 deltagere fra hele verden mødte op til den internationale konference ”Minimizing the performance gap - considering user behaviour in building regulations”. Konferencen var en del af UserTEC projektet, der bl.a. har fokus på brugerpraksis og forbrug i bygningssektoren, og deltagerne talte både industri, forskere og andre interessenter inden for området. Gennem en række faglige indlæg præsenterede konferencen nye tendenser, udfordringer og tiltag – og satte derigennem fokus på, hvordan ny viden om beboeradfærd kan være med til at forbedre EU’s bygningsregulativer, der står over for en revidering i løbet af det kommende år.

 

I bygningssektoren sætter lovgivningen rammerne for, hvordan man energioptimerer, og hvilke besparelser man kan bør kunne opnå. Problemet er, at de opnåede besparelser sjældent lever op til forventningerne, og forskning peger på, at effektiviteten af nye bygningselementer er så høj, at det er brugen af bygningerne, der er den største hindring for at nedbringe energiforbruget.

Brugerne i centrum

Konferencens første dag satte derfor fokus på dette ’performance gap’ mellem forventninger og resultater, og gennem en række oplæg, der også trak på erfaringer fra udlandet, blev det hurtigt klart, at brugerne af bygningerne spiller en central rolle i bestræbelserne på at optimere effekten af energirenoveringer. Førstedagen blev afsluttet med rundtur på FÆNGSLET i Horsens og efterfølgende fællesspisning, og på dag to var fokus så på, hvad vi konkret kan gøre for at sikre, at energioptimerende tiltag i bygninger får en større effekt. En af konklusionerne var, at designere, arkitekter, bygherrer og andre udviklere af bygningsteknologier skal ’bringes tættere’ på slutbrugerne af bygningerne og i højere grad have disse i tankerne, når de udvikler nye tiltag og løsninger. På den måde sikrer man, at løsningerne giver mening for brugerne og passer ind i deres hverdag.

undefinedundefined

Om UserTEC projektet:

UserTEC er et femårigt tværfagligt forskningsprojekt, som har fokus på brugerpraksis, teknologi og boligers energiforbrug. Boligsektoren er nemlig identificeret som den sektor, der rummer det største potentiale for energibesparelser, men desværre udebliver en del af besparelserne på trods af store fremskridt i energieffektive tekniske løsninger. Det skyldes bl.a. brugerpraksisser og stadigt højere forventninger til komfort, og derfor skal fremtidens energieffektive teknologier i højere grad tilpasses brugernes behov, og udvikles så de understøtter brugernes praksis i en bæredygtig retning.

 

UserTEC gennemfører bl.a. detaljerede analyser af brugeres hverdagspraksis og analyserer hvilken sammenhæng denne har til boligens energiforbrug. Ligeledes ønsker projektet at understøtte bedre kommunikation omkring husholdningers energiforbrug mellem slutbrugere, designere, ingeniører og arkitekter samt forsyningsselskaber, samtidig med at der er fokus på at understøtte bedre brugerinvolvering ved både lavenergi nybyggeri og ved energirenovering af eksisterende boliger.

 

I projektet har Insero studeret varmeforbrugsmønstre i bygninger med varmepumper med henblik på at undersøge, om strømforbruget til varmepumperne kan flyttes væk fra spidsbelastningsperioderne, så det ikke belaster elnettet i lige så høj grad. I den forbindelse har vi også trukket på erfaringer fra en række andre projekter, hvor vi har undersøgt varmepumpers virkningsgrad.

 

UserTEC er støttet af Innovationsfonden.

undefinedundefined